بخش اندودانتیکس(درمان ریشه عمومی و تخصصی)

   

  مدیر گروه بخش : خانم دکتر مامک عادل


  سرپرست تخصصی : خانم دکتر ندا حاجی حسنی
   

  معاون آموزشی گروه : خانم دکتر ندا حاجی حسنی
   

  اساتید: دکتر مامک عادل، دکتر مرجان بلبلیان، دکتر داود جمشیدی،  دکتر مریم قمری،  دکتر ندا حاجی حسنی


  مسئول بخش عمومی:         خانم سلامی


  مسئول بخش تخصصی: خانم نجف آبادی


  منشی بخش تخصصی: خانم سیدی


  منشی بخش عمومی: آقای فرجامی


  تلفن تماس: 3-02833353061   داخلی عمومی: 255      داخلی تخصصی: 272-273

   


  6.0.15.0
  گروه دورانV6.0.15.0