بخش پریودانتیکس(جراحی لثه)

 

 

مدیر گروه بخش : آقای دکتر محمد رضا ناصح

سرپرست تخصصی: خانم دکتر سمیه همت زاده

اساتید:  دکتر محمد رضا ناصح،  خانم دکتر فائزه میر میران، خانم دکتر آسیه مظفری، دکتر محمد جواد کرمشاهی ، دکتر محمد جعفری فرشمی، دکتر پریسان غلامین

مسئول بخش عمومی: خانم فاطمه علی اکبری  
مسئول بخش تخصصیخانم زهرا گروسی
پرستاران بخش :  حدیث مقدم امامی

منشی بخش : خدیجه افشار                                 شماره تماس :3-02833353061   داخلی:  244

 


اهم فعالیتها


حیطه آموزشی

1.       ارائه واحدهای موظفی گروه

2.       تهیه و نصب برنامه هفتگی و ماهیانه اساتید

3.       تکمیل و اصلاح طرح درس های نظری و ارائه آن جهت اطلاع رسانی در سایت دانشکده

4.       تدوین آئین نامه های انضباطی دانشجویان در بخش و اطلاع رسانی آن

5.       برگزاری امتحانات میان ترم نظری دانشجویان

6.       برگزاری امتحانات پایان ترم عملی ( در دو گروه مجزا ) به صورت ایستگاهی در هر نیمسال

7.       تدوین مستندات نحوه نمره دهی دروس عملی و اطلاع رسانی در خصوص آن

8.       پیگیری تجهیز و تکمیل کتابخانه بخش

9.       پیگیری تعمیر تجهیزات آموزشی و تجهیز بخش به امکانات و وسایل جدید آموزشی

10.   پیگیری آماده سازی بخش جهت راه اندازی دوره دستیاری

11.   برنامه مدون طرح درس از شروع پریودنتولوژی 1تا انتهای پریو 4 و نحوه محاسبه نمرات بصورت مدون و نصب در تابلو اعلانات بمنظور ارزیابی دانشجو

12.   تکمیل ارزشیابی درونی بخش و ارائه آن

13.   شرکت در کارگاههای آموزشی مختلف

14.   تجهیز بخش به سالن کنفرانس و سمینار روزانه


حیطه درمانی

1.       معاینه روزانه 25 بیمار جدید

2.       درمان روزانه 20 بیمار

3.       وجود 11 یونیت در بخش

4.       انجام درمانهای تخصصی جراحی چند مورد در هفته

  

 

        منابع پریو عملی 1 کارنزا 2006

 فصل های 4-5-7-10-21-22-12-27-31-33-35

 

         منابع پریو عملی 4 کارنزا 2006

   فصل های 4-5-7-10-21-22-12-24-27-28-31-33-32-35-36-40
-41-47-48-54-58-59-60-68-68-71-72-82

 

قابل توجه دانشجویان محترم پریو عملی (1)

شرح برنامه زمان بندی شما جهت طی کردن دوره عملی پریو (1) به شرح ذیل می باشد.

(روز اول)

Demonstration استاد بخش در خصوص پرونده و نحوه پر کردن آن شامل، شناخت پریودنیشیوم نرمال – پلاک ایندکس – پروبینگ – تعیین عرض لبه چسبنده – اکلوژن -آموزش بهداشت- بروساژ

(روز دوم)

Demonstration استاد بخش در خصوص  :

شناخت وسایل جرم گیری دستی  واوالتراسونیک – وسایل جراحی .

اصول Instrumentation و تیز کردن وسایل – Positions- انجام بروساژ عملی.

(روز سوم وچهارم )

پرکردن Chart توسط دانشجویان – Instrumentation کست ها

(روز پنجم و ششم ):

پرکردن Charting برای یک بیمار مبتلا به Scaling –gingivitis-آموزش بهداشت –بروساژ

(روز هفتم ):

شناخت و تفسیر رادیوگرافی های در خواستی جهت درمان بیماران .

(روز هشتم)کنفرانس

( دانشجویان پریو عملی (1) در ساعات بیکاری می بایستی به عنوان کمک دانشجویان پریو عملی 3و 4 در تکمیل پرونده همکاری  نموده ویا به عنوان Observer  در جراحی ها معاینات حضور داشته باشند )

 

قابل توجه دانشجویان محترم پریو عملی (1)

1-آشنایی با پریودنشیم سالم و نیز با وسایل جرمگیری دستی واولتراسونیک نیز چگونگی انجام جرمگیری و آموزش بهداشت توسط اساتید بخش در طی جلساتی که در تابلوی اعلانات  اعلام شده است حاصل خواهد شد.

2- شما پس از آموزشها ی انجام شده توسط اساتید با تکمیل یک پرونده پریودنتال جهت یکدیگر و در صورتی که بیمار تأیید شده جهت پریو(1) وجود داشت با تکمیل پرونده جهت بیمار مورد ارزیابی قرار خواهید گرفت .

3- شما می بایستی با انجام جرمگیری بر روی کستهای تهیه شده که قبل از ورود به بخش تهیه خواهید نمود آموزشهای فراگرفته در این راستا را نشان دهید.

4- با انتخاب یک موضوع جهت سمینار و تأیید اساتید مربوطه می بایستی سمینار را تا پایان بخش ارائه دهید. تاریخ مقررشده جهت ارائه سمینار به هیچ عنوان قابل تغییر نبوده و در صورت عدم ارائه در زمان مقرر نمره آن از کار عملی کسر خواهد شد.

5- انضباط و حضور کامل شما  در بخش الزامی است . ساعات کار در بخش از ساعات 45/8 تا 30/12 می باشد.

6- درپرونده تکمیل می کنید حتماً به پرستار بخش تحویل داده شود .

7- در پرونده هایی که تکمیل می کنید حتماً موارد خواسته شده در ذیل را به طور کامل تکمیل نمائید .

الف) معاینه بافت نرم لثه شامل (شکل، فرم، قوام و.........) بصورت Sex Tant.

ب) بهداشت دهان بیمار.

ج) ثبت پلاک ایندکس.

د) charting  بیمار شامل ثبت PD، CAL، ماژین لثه، MGJ

نمره عملی بر اساس موارد زیر در نظر گرفته خواهد شد.

1-     نظم وانضباط                                                                  3 نمره

2-     تکمیل پرونده و انجام جرمگیری بر روی کستهای تهیه شده      9 نمره

3-     امتحان Osce در آخر ترم                                                   8 نمره

 


قابل توجه دانشجویان محترم پریو عملی (2)

        1-شما می بایستی 3 بیمار مبتلا به Mild perio dontitis  را انتخاب نموده و درمان کنید .

        2-حضور شما در ساعات معاینه الزامی است در این ساعات جهت بیماران وقت منظور نخواهید کرد .

       3- حضور شما در ساعات معاینه الزامی است در این Requirement شما تکمیل شده باشد. در ساعات انجام جراحی می                      بایستی به عنوان Observer حضور داشته باشید.

        4-در هرجلسه درمانی حتماً می بایستی کارهای انجام شده در پرونده درج و امضاء آن روزکاری توسط اساتید بخش تأیید                    (بدیهی است نداشتن امضاء استاد مربوطه بمنزله غیبت در نظر گرفته خواهد شد. )

         5-بیمارانتان حتماً باید Follow up  شده و توسط اساتید بخش تأیید شود.                               

         6-پرونده های تکمیل شده به پرستار بخش تحویل داده خواهد .

        7- انضباط و حضور کامل شما در بخش الزامی است. ساعات کار بخش از ساعات 45/8 تا ساعت 30/12 می باشد.

        8- با انتخاب یک موضوع جهت سمینار و تأیید اساتید مربوطه می بایستی سمینار تا پایان بخش ارائه دهید. تاریخ مقررشده                جهت ارائه سمینار به هیچ عنوان قابل تعییر نبوده ودر صورت عدم ارائه سمینار نمره آن از کار عملی کسر حواهدشد.

         9- در پرونده هایی که تکمیل می کنید حتماً موارد خواسته شده در ذیل را به طور کامل تکمیل نمائید.

        الف) معاینه بافت نرم لثه شامل (شکل، فرم، قوام و.......) Sex Tant.

         ب) بهداشت دهان بیمار .

         ج) ثبت پلاک ایندکس .

         د) Charting بیمار ثبت CAL,PD ماژین لثه، MGJ

         ه) تشخیص کلینیکی بیمار

         نمره عملی شما بر اساس موارد زیر در نظر گرفته خواهد شد.

 1.     نظم وانضباط                                                3  نمره

 2.     تکمیل پرونده بیماران طبق log book                  نه نمره

 3.      امتحان Osce در آخر ترم                                  8 نمره

 


قابل توجه دانشجویان محترم پریو عملی (3)

             1-شما می بایستی 4 بیمار مبتلا به Mild to moderate periodontitis  را درمان کنید (فاز I) یک بیمار با وسایل دستی و                   بیمار با و سایل اوالتراسونیک قرار خواهید گرفت. 

            2- در جلسه اول چنانچه آموزش وسایل اولتراسونیک جهت شما داده نشده است توسط یکی از اساتید بخش این کار به                    صورت گروهی انجام خواهد شد.

            3-حضور شما در ساعات معاینه الزامی است در این ساعات جهت بیماران وقت منظور نخواهید کرد .

           4-در هرجلسه درمانی حتماً می بایستی کارهای انجام شده در پرونده درج و امضاء آن روزکاری توسط اساتید بخش تأیید                  (بدیهی است نداشتن امضاء استاد مربوطه بمنزله غیبت در نظر گرفته خواهد شد. )

           5-بیمارانتان حتماً باید Follow up  شده و توسط اساتید بخش تأیید شود.

           6-پرونده های تکمیل شده به پرستار بخش تحویل داده خواهد .

           7- انضباط و حضور کامل شما در بخش الزامی است. ساعات کار بخش از ساعات 45/8 تا ساعت 30/12 می باشد.

          8- با انتخاب یک موضوع جهت سمینار و تأیید اساتید مربوطه می بایستی سمینار تا پایان بخش ارائه دهید. تاریخ مقررشده                 جهت ارائه سمینار به هیچ عنوان قابل تعییر نبوده ودر صورت عدم ارائه سمینار نمره آن از کار عملی کسر حواهدشد.

          9- در پرونده هایی که تکمیل می کنید حتماً موارد خواسته شده در ذیل را به طور کامل تکمیل نمائید.

         الف) ثبت معاینه بافت نرم لثه اجباری نخواهد بود در این خصوص اساتید مربوطه بسته به شرایط بیمار سئوال خواهند نمود.

          ب) بهداشت دهان بیمار .

          ج) ثبت پلاک ایندکس .

          د)  Chartingبیمار ثبت عمق پاکت پریو دنتال (پاکتها با عمق بیشتر از 3) ، AL  موبیلتی، درگیری فورکا

           ه) تشخیص کلینیکی بیمار

           و) پروگنوز دندانی

          نمره عملی شما بر اساس موارد زیر در نظر گرفته خواهد شد.

              

1.     نظم وانضباط                                                3  نمره

2.     تکمیل پرونده بیماران طبق log book                  نه نمره

3.      امتحان Osce در آخر ترم                                  8 نمره

 

 

 

قابل توجه دانشجویان محترم پریو عملی (4)

           1-شما می بایستی 3 بیمار مبتلا به Mild to moderate periodontitis  را درمان کنید (فاز I) .

          2-حضور شما در ساعات معاینه الزامی است در این ساعات جهت بیماران وقت منظور نخواهید کرد .

        3-در هرجلسه درمانی حتماً می بایستی کارهای انجام شده در پرونده درج و امضاء آن روزکاری توسط اساتید بخش تأیید                    (بدیهی است نداشتن امضاء استاد مربوطه بمنزله غیبت در نظر گرفته خواهد شد. )

         4-بیمارانتان حتماً باید Follow up  شده و توسط اساتید بخش تأیید شود.

         5-پرونده های تکمیل شده به پرستار بخش تحویل داده خواهد .

        6- انضباط و حضور کامل شما در بخش الزامی است. ساعات کار بخش از ساعات 45/8 تا ساعت 30/12 می باشد.

       7- با انتخاب یک موضوع جهت سمینار و تأیید اساتید مربوطه می بایستی سمینار تا پایان بخش ارائه دهید. تاریخ مقررشده                   جهت  ارائه سمینار به هیچ عنوان قابل تعییر نبوده ودر صورت عدم ارائه سمینار نمره آن از کار عملی کسر حواهدشد.

        8- در پرونده هایی که تکمیل می کنید حتماً موارد خواسته شده در ذیل را به طور کامل تکمیل نمائید.

        الف) ثبت معاینه بافت نرم لثه اجباری نخواهد بود در این خصوص اساتید مربوطه بسته به شرایط بیمار سئوال خواهند نمود.

       ب) بهداشت دهان بیمار .

        ج) ثبت پلاک ایندکس .

         د) Charting بیمار ثبت عمق پاکت پریو دنتال (پاکتها با عمق بیشتر از 3) ، AL  موبیلتی، درگیری فورکا.

         ه) تشخیص کلینیکی بیمار

         و) پروگنوز دندانی

         ز) طرح درمان

 نمره عملی شما بر اساس موارد زیر در نظر گرفته خواهد شد.

1.     نظم وانضباط                                                3  نمره

2.     تکمیل پرونده بیماران طبق log book                  نه نمره

3.      امتحان Osce در آخر ترم                                  8 نمره

 


درمان جامع

1-شما بایستی 2 بیمار مبتلا به Sever periodontitis  را درمان نمائید.

درصورت تمایل جهت جراحی با تنظیم پرونده کامل بصورت Case presentation  و ارائه آن در ساعات مقررگردیده و با نظارت اساتید بخش، جراحی تایید شده را انجام خواهید داد.

بدیهی است انجام جراحی نمره جداگانه خواهد داشت

2- روزهایی که جزء گردش کاری شما می باشد  حضور تان در بخش ودر ساعات تعیین شده الزامی است .

3- ارائه سمینار در این گروه الزامی نمی باشد.

چگونگی در نظر گرفتن نمره واحد عملی شما بدین صورت می باشد.

انضباط         3 نمره

بیماران       17 نمره

 

6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0