• ساعت : ۰۰:۰۰
 • تاريخ :
   ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ 
 • کد خبر : ۱۵۹۲۴
سرطان پستان و روش‌های غربالگری آن

فایل‌های زیر درخصوص سرطان پستان تهیه شده‌اند، برای دریافت کلیک نماید:  

 • سرطان پستان و روش‌های غربالگری آن
 • اصول و تکنیک‌های ماموگرافی و نحوه حفاظت بیمار در برابر پرتوهای یونیزان  
 • مقاله ﻟﺰوم ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن، ﺑﺮاﺳﺎس آﺧﺮﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ‌ﻫﺎ

 

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

  6.0.20.0
  V6.0.20.0