برنامه استراتژیک  5ساله دانشکده دندانپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی قزوین -  از سال 1395-1399 : 

  اهداف عملیاتی (اختصاصی) 5 ساله حوزه معاونت آموزشی دانشکده دندانپزشکی ( برنامه استراتژیک سوم دانشگاه 99-1395)

  اهداف عملیاتی (اختصاصی) 5 ساله حوزه معاونت اداری - مالی دانشکده دندانپزشکی ( برنامه استراتژیک سوم دانشگاه 99-1395)

  اهداف عملیاتی (اختصاصی) 5 ساله حوزه معاونت پژوهشی دانشکده دندانپزشکی ( برنامه استراتژیک سوم دانشگاه 99-1395)

  اهداف عملیاتی (اختصاصی) 5 ساله حوزه معاونت فرهنگی دانشکده دندانپزشکی ( برنامه استراتژیک سوم دانشگاه 99-1395)


  =========================================================================

  اهداف عملیاتی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، برنامه راهبردی سال 1396

  =================================================================

  اهداف عملیاتی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، برنامه راهبردی سال 1397

  =================================================================

  اهداف عملیاتی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، برنامه راهبردی سال 1398

  =================================================================

  اهداف عملیاتی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، برنامه راهبردی سال 1399

  =================================================================


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0