رادیولوژی فک و صورت

    علم تهیه تصویر از ساختارهای آناتومیک این ناحیه به کمک اشعه ایکس است .

    در حال حاضر با 3 پست هیئت علمی یکی از محدودترین گروه های دانشکده دندانپزشکی قزوین است که از این تعداد 1 نفر دانشیار، 1 نفر استادیار پیمانی و 1 نفر استادیار طرحی هستند.

    گروه در هر ترم تحصیلی وظیفه آموزش عملی و نظری بالغ بر 80 دانشجوی دوره ی دکتری عمومی را بعهده دارد.


    6.0.20.0
    گروه دورانV6.0.20.0