بخش پروتزهای دندانی 

 


مدیر گروه بخش : خانم دکتر شیما آاعلایی

سرپرست تخصصی: آقای دکتر حمیدرضا سلیمانی مهر

 


اساتید:  خانم دکتر شیما آاعلایی، آقای دکتر حمیدرضا سلیمانی مهر، آقای دکتر محمد رضا امینی، خانم دکتر آزاده خاجوی، خانم دکتر مهرک امجدی 

 


مسئول بخش عمومی : خانم مهنوش قربانی 

مسئول بخش تخصصی : خانم فائزه سیمیاری  


سایر همکارانآقای گلستانه  (پرستار)

 


منشی بخش تخصصی : آقای علی سلیمانی                                             منشی بخش عمومی : خانم سیدی     
شماره تماس  : 3-02833353061            داخلی 278   

 
   
   
   

 

 
   

قوانین امتحانی بخش پروتز

نمره پروتز عملی 

الف) 4نمره امتحان ورود به بخش

 ضوابط امتحانی ورود به بخش

1- کسب حداقل 25/2نمره از 4نمره ورود به بخش ضروری می باشد در صورت کسب نمره کمتر از
 حد مذکور، امتحان  مجدد  یک  هفته  بعد از  دانشجو  بعمل آمده  و  در  صورت  عدم  کسب نمره
حدنصاب، نمره نهایی از 16 نمره احتساب  خواهد شد  و در ضمن  گذراندن حداقل  4 جلسه برای
پری کلینیک زیر نظر یکی از اساتید راهنما الزامی خواهد بود.

ب) 10نمره کار عملی

کار بر روی بیمار –کار لابراتوار –سوالات مطرح شده توسط استاد راهنما

ج) 2نمره انضباط کاری

پاکیزگی، یونیفرم مناسب، نحوه ی برخورد با استاد، بیمار و همکاران در بخش، رعایت استریلیزاسیون وسایل، پوشش مناسب (کاور) یونیت

د) 4نمره امتحان خروج از بخش

رفرنس امتحانات ورود و خروج از بخش در برد آموزشی بخش موجود می باشد.در صورت هرگونه تغییر در رفرنس ها متعاقباً اعلام خواهد شد.

 
   

رفرنس امتحان ورود به بخش پروتز کامل عملی 2

کتاب بوچر:

فصل 7 ( تشخیص و طرح درمان بیماران بی دندان )

فصل 13 ( ساخت یک جایگزین جهت نواحی نشستگاه دنچر ماگزیلا

فصل 14( ساخت یک جایگزین جهت نواحی نشستگاه دنچر مندیبل

فصل18 (جلسه اول امتحان دندان)

فصل 20(موم گذاری و پخت دنچر، و تحویل Follow up)

کتاب درمان بیماران بدون دندان (پروتز کامل 1) دکتر اجلالی

فصل 10 (قالب گیر ی اولیه)

فصل 11 (قالب گیری نهایی)

فصل 15 (روابط فکین و طرز ثبت آنها )

فصل 16 (انتخاب دندان )

فصل 19 (چیدن دندان )

فصل 20 (امتحان کردن دندانهای چیده  شده )

فصل26 (تحویل پروتز کامل بیمار)

 
   

رفرنس امتحان ورود به بخش پارسیل

کتاب استوارت

فصل 2 ( انتقال دهنده های اصلی، فرعی، رست و جایگاه های رست )

فصل 3 ( نگهدارنده های مستقیم، غیر مستقیم و جایگزین های دندانی )

فصل 7 ( ارزیابی کست و طراحی )

فصل 15 ( تحویل پروتز پارسیل متحرک )

فصل 16 (مشاهدات پس از تحویل )

کتاب مک کراکن :

فصل 3 ( طبقه بندی قوس های بی دندانی پارسیل)

فصل 4 (بیو مکانیک پروتز پارسیل متحرک)

فصل 5 (اتصال دهنده های اصلی و فرعی)

فصل 6 (رست و جایگاه رست)

فصل 7 ( نگهدارنده های مستقیم )

فصل 8 ( نگهدارنده های غیر مستقیم )

فصل 11(سوروی کردن)

 
   

رفرنس امتحان ورود به بخش پروتز ثابت

کتاب :مبانی پروتز های شیلینبرگ

فصل 6 ( طرح درمان برای رستوریشن های تک واحدی )

فصل 7 ( طرح درمان برای جایگزینی دندانهای از دست رفته )

فصل 9 ( اصول آماده سازی دندان )

فصل 10 ( آماده سازی جهت کراون های کامل )

فصل 13 ( آماده سازی دندانهای به شدت تخریب شده)

فصل 15(رستوریشن موقتی )

فصل 16 ( کنترل مایعات و آماده سازی انساج نرم )

فصل 17( قالب گیری مبحث سیلیکلون تراکمی و افزایشی و ضد عفونی قالب ها)

فصل 18 ( کست کار و دای.: از ابتدا تا سر سیستم Pindex)

فصل 22 ( پرداخت و سمان کردن)

فصل 23 ( ملاحظات زیبایی: از مبحث انتخاب رنگ تا آخر فصل)

فصل 25 (رستوریشن های متال – سرامیک: از طرح کوپینیگ تا انتهای فصل )

فصل 26 (پانتیک ها و ریج های بی دندانی )

 
   

رفرنس امتحان ورود و خروج  به بخش پروتز کامل عملی 4

منبع: کتاب بوچر

فصل 7 ( تشخیص و طرح و درمان بیماران بی دندان )

فصل 8 ( جراحی قبل از ساختار پروتز: بهبود بخشی به سطح مورد اتکای دست دندان ، رابط های ریجی بیمار)

فصل  13( ساخت یک جایگزین جهت نواحی نشستگاه دنچر ماگزیلا

فصل 14( ساخت یک جایگزین جهت نواحی نشستگاه دنچر مندیبل

فصل 17  (اکلوژن در پروتزکامل ازقسمت طرح وسطح اکلوزال دندان ها در اکلوژن پروتز کامل تا انتهای فصل)

فصل18 (جلسه اول امتحان دندان)

فصل 20(موم گذاری و پخت دنچر و تحویل Follow up)

فصل 21 (دست دندان تکی )

فصل 24 (ریلاین )

منبع: کتاب دکتر اجلالی

فصل 15 (روابط فکین و طرز ثبت آنها )

فصل 16 (انتخاب دندان )

فصل 19 (چیدن دندان )

فصل 20 (امتحان کردن دندانهای چیده  شده )


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0