مسئول بخش:  مهناز قلی پور  

 

منشی بخش: یسرا کلهر                    تلفن تماس: 3-02833353061    داخلی:261

 
 
 

 

برنامه ها و مقررات جدید بخش دندانپزشکی کودکان

 

الف)ساعات حضور در بخش:

 

1-ساعت حضور در بخش 45/ 8 صبح و خروج 12 ظهر می باشد که در صورت نیاز بخش و صلاحدید اساتید گروه این زمان افزایش می یابد.

 

2-دانشجویان محترم موظفند ساعت حضور خود را به مسئول بخش اعلام نمایند.

 

3-ساعت حضور دانشجو در بخش  در روز اوّل حضور خود ساعت 8 صبح بوده و امتحان ورودی بخش ساعت 15/8 صبح همانروز برگزار خواهد شد. دانشجویی که موفق به حضور در امتحان ورودی نگردد اجازه شروع کار در بخش را ندارد.امتحان ورودی فقط یکبار و در اوّلین روز حضور دانشجو در بخش به عمل می آید.

 

4-دو بار تأخیر ورود (بیش از 15 دقیقه )به منزله یک جلسه غیبت از بخش می باشد.

 

5-خروج دانشجوی محترم از بخش در پایان روز کاری، حتماً با کسب اجازه از اساتید و منشی بخش صورت می پذیرد.

 

6-هیچ دانشجویی در فاصله ساعات 45/ 11 - 45/ 8 صبح اجازه خروج از بخش کودکان را ندارد.از دانشجویان محترم خواهشمندیم تحت هیچ شرایطی در روز حضور در بخش کودکان با بیماری غیر از بخش اطفال هماهنگی ننمایند.

 

7-در صورت نبود بیمار، دانشجو موظف است بعنوان Aid  کنار دانشجوی در حال درمان حضور فعال داشته یا در بخش اطفال به مطالعه مشغول گردد  در غیر این صورت مورد مؤاخذه قرار می گیرد.

 


ب)مقررات عمومی بخش:

1-روپوش سفید باید کاملاً تمیز و بدون لک بوده و حتماً اتیکت نصب شده باشد. در غیر اینصورت حضور دانشجو در بخش اطفال با مشکل مواجه می گردد.

2-استفاده از گوشیهای همراه در بخش ممنوع بوده و در صورت مشاهده برخورد می گردد.

3-هیچ دانشجویی با هیچ نوع دستکشی (ولو دستکش تمیز)اجازه تماس با پرونده های بخش، برگه های خود و خودکار را ندارد و در صورت مشاهده برخورد می گردد.

4- هیچ دانشجویی بدون روپوش اجازه ورود به بخش (حتی برای مدّت کوتاه)را ندارد.

5-دانشجو موظف است هنگام درمان با نهایت احترام ،از والدین کودک درخواست حضور در بیرون را بنماید.در صورت اصرار والدین بر حضور کودک خود،دانشجو بایستی از استاد مربوطه خود کمک بخواهد.

6-رعایت احترام متقابل برای همه الزامی است و در صورت بروز مشکل باید مورد به اطلاع مدیر گروه رسانده شود.

 


ج)نحوه درمان کودکان،Requirement ها و امتحانات و نحوه اخذ نمره قبولی بخش کودکان:

1.        هیچ دانشجویی بدون هماهنگی با استاد مربوطه و بدون داشتن طرح درمان اجازه شروع درمان بیمار را ندارد ،بیماران در تمام مراحل درمان و در انتهای کار بایستی به رؤیت استاد مربوطه برسد.

2.        Requirement های دانشجویان به دو دسته کیفی و کمی تقسیم بندی شده و در بخش کمّی ،تعداد ریکوارمنتهای اعلام شده،حداقل تعداد ضروری برای اخذ نمره قبولی دانشجو می باشد و بر حسب نیاز بخش و دستور اساتید ، دانشجو موظف است تعداد بیمار بیشتری را درمان نماید.

3.        امتحان ورودی بخش در روز اوّل حضور هر دانشجو در بخش از کلیه مباحث مربوط به ریکوارمنتهای های خود  رأس ساعت 15/8 بصورت تشریحی یا سؤال و جواب برگزار خواهد شد.

4.        امتحان خروج از بخش در انتهای ترم بصورت OSCE و در یک روز برای کل دانشجویان یک ورودی در بخش برگزار خواهد شد.(تاریخ امتحان Final متعاقباً اعلام می گردد).

5.        رفرنس امتحان ورودی و خروجی بخش کودکان کتابهایmc donald,pinkham,andreasen      می باشد..

 


د)نمره عملی دانشجویان در بخش کودکان شامل:

v     امتحان ورود به بخش (2نمره) (دانشجویی که موفق به اخذ نمره 4/1 از 2 نگردد از نظر کار عملی دچار مشکل می گردد.)

v     امتحان نهایی بخش (3 نمره )

v     تعداد Requirementها (7 نمره ) (شامل تعداد Requirementهای اعلام شده در بخش)

v     کیفیت کار و Requirement ها (8 نمره ) شامل این موارد است:

1.     کیفیت کار دانشجو

2.     Position  دانشجو و بیمار

3.     چیدمان set

4.     کنترل عفونت

5.     کنترل رفتاری کودک

6.     حضور و غیاب و تأخیر دانشجو

7.     رعایت مسائل اخلاقی و برخورد مناسب با پرسنل و بیماران و اساتید

8.     فعالیت دانشجو در بخش

 ***شایان ذکر است در هنگام درمان بیماران ،دانشجوی محترم مورد پرسش و پاسخ قرار می گیرد.عدم تسلّط کافی بر مباحث تئوریک (مربوط به کارهای عملی) باعث کسر از نمرات فوق و استرداد بیمار از دانشجو خواهد شد.

 

جدول 1-نمره امتحان ورودی بخش کودکان(2نمره)

تعداد دانشجو

نام دانشجو

تاریخ آزمون

نمره دانشجو

از 20

نمره دانشجو

از 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


جدول 2-نمره امتحان OSCB خروجی بخش (3نمره)

تعداد دانشجو

نام دانشجو

تاریخ آزمون

نمره دانشجو

از 20

نمره دانشجو

از 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


جدول3-تعداد ریکوارمنتهای بخش اطفال  ( (Quality Requirments(7نمره)

عملی 1

عملی 2

عملی 3

یک واحدی

دو واحدی

تشکیل پرونده : نامحدود

(حداقل 10مورد)

تشکیل پرونده:نامحدود

(حداقل 3مورد)

پالپوتومی3مورد

6مورد

فلورایدتراپی و آموزش بهداشت: نامحدود (حداقل 10 مورد)

پالپوتومی: 5مورد

ترمیم کلاس  : (II)2مورد

5مورد

فیشورسیلانت / PRR:  5 مورد

ترمیم کلاس I: 2 مورد

SSC :2مورد

حداقل3مورد

ترمیم کلاس  I:  3مورد

ترمیم کلاس  : (II)6مورد

SM :1مورد

حداقل 1مورد

کشیدن دندان شیری قدامی:

3 مورد

SSC : حداقل 2 مورد

کشیدن دندان خلفی:5مورد

10مورد

 

SM:حداقل 1 مورد

پالپکتومی1مورد

2 مورد

 

کشیدن دندان : نامحدود

(حداقل 10مورد)

پالپکتومی پارسیل1مورد

1 مورد

 

فیشورسیلانت/PRR : 3مورد

 

 

 

فلورایدتراپی و آموزش بهداشت: نا محدود  (حداقل 5 مورد)

 

 

 

  •      تمام پرونده ها بایستی طرح درمان امضاء شده توسط استاد بخش داشته باشند.
  •     دانشجوبی که بدون طرح درمان کار خود را شروع کند مورد مؤاخذه قرار خواهد گرفت
  •      در صورت درمان بیمار اورژانس ،بیمار حتماً بایستی پرونده اورژانس کامل شامل تاریخچه پزشکی و دندانپزشکی داشته باشد.


           نام دانشجو:.....................................

          اطفال عملی....................................

 


جدول 4-کیفیت ریکوارمنتهای بخش اطفال ( (Quality Requirments
(  8  نمره هر مورد 1 نمره )

تعداد روزهای حضور در بخش

کیفیت کار دانشجو

Position

دانشجو و بیمار

چیدمان set

کنترل عفونت

کنترل رفتاری کودک

حضور و غیاب و تاخیر

برخورد مناسب

فعالیت دانشجو

جمع کل نمره

جلسه1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلسه2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلسه3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلسه4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلسه5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلسه6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلسه7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلسه8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


بخش دندانپزشکی کودکان

 

مسئول بخش:  مهناز قلی پور  

منشی بخش: یسرا کلهر                    تلفن تماس: 3-02833353061    داخلی:261


برنامه ها و مقررات جدید بخش دندانپزشکی کودکان

الف)ساعات حضور در بخش:

1-ساعت حضور در بخش 45/ 8 صبح و خروج 12 ظهر می باشد که در صورت نیاز بخش و صلاحدید اساتید گروه این زمان افزایش می یابد.

2-دانشجویان محترم موظفند ساعت حضور خود را به مسئول بخش اعلام نمایند.

3-ساعت حضور دانشجو در بخش  در روز اوّل حضور خود ساعت 8 صبح بوده و امتحان ورودی بخش ساعت 15/8 صبح همانروز برگزار خواهد شد. دانشجویی که موفق به حضور در امتحان ورودی نگردد اجازه شروع کار در بخش را ندارد.امتحان ورودی فقط یکبار و در اوّلین روز حضور دانشجو در بخش به عمل می آید.

4-دو بار تأخیر ورود (بیش از 15 دقیقه )به منزله یک جلسه غیبت از بخش می باشد.

5-خروج دانشجوی محترم از بخش در پایان روز کاری، حتماً با کسب اجازه از اساتید و منشی بخش صورت می پذیرد.

6-هیچ دانشجویی در فاصله ساعات 45/ 11 - 45/ 8 صبح اجازه خروج از بخش کودکان را ندارد.از دانشجویان محترم خواهشمندیم تحت هیچ شرایطی در روز حضور در بخش کودکان با بیماری غیر از بخش اطفال هماهنگی ننمایند.

7-درصورت نبود بیمار، دانشجو موظف است بعنوان Aid  کنار دانشجوی در حال درمان حضور فعال داشته یا در بخش اطفال به مطالعه مشغول گردد  در غیراین صورت مورد مؤاخذه قرار می گیرد.


ب)مقررات عمومی بخش:

1-روپوش سفید باید کاملاً تمیز و بدون لک بوده و حتماً اتیکت نصب شده باشد. در غیر اینصورت حضور دانشجو در بخش اطفال با مشکل مواجه می گردد.

2-استفاده از گوشیهای همراه در بخش ممنوع بوده و در صورت مشاهده برخورد می گردد.

3-هیچ دانشجویی با هیچ نوع دستکشی (ولو دستکش تمیز)اجازه تماس با پرونده های بخش، برگه های خود و خودکار را ندارد و در صورت مشاهده برخورد می گردد.

4- هیچ دانشجویی بدون روپوش اجازه ورود به بخش (حتی برای مدّت کوتاه)را ندارد.

5-دانشجو موظف است هنگام درمان با نهایت احترام ،از والدین کودک درخواست حضور در بیرون را بنماید.در صورت اصرار والدین بر حضور کودک خود،دانشجو بایستی از استاد مربوطه خود کمک بخواهد.

6-رعایت احترام متقابل برای همه الزامی است و در صورت بروز مشکل باید مورد به اطلاع مدیر گروه رسانده شود.


ج)نحوه درمان کودکان،Requirement ها و امتحانات و نحوه اخذ نمره قبولی بخش کودکان:

1.        هیچ دانشجویی بدون هماهنگی با استاد مربوطه و بدون داشتن طرح درمان اجازه شروع درمان بیمار را ندارد ،بیماران در تمام مراحل درمان و در انتهای کار بایستی به رؤیت استاد مربوطه برسد.

2.        Requirement های دانشجویان به دو دسته کیفی و کمی تقسیم بندی شده و در بخش کمّی ،تعداد ریکوارمنتهای اعلام شده،حداقل تعداد ضروری برای اخذ نمره قبولی دانشجو می باشد و بر حسب نیاز بخش و دستور اساتید ، دانشجو موظف است تعداد بیمار بیشتری را درمان نماید.

3.        امتحان ورودی بخش در روز اوّل حضور هر دانشجو در بخش از کلیه مباحث مربوط به ریکوارمنتهای های خود  رأس ساعت 15/8 بصورت تشریحی یا سؤال و جواب برگزار خواهد شد.

4.        امتحان خروج از بخش در انتهای ترم بصورت OSCE و در یک روز برای کل دانشجویان یک ورودی در بخش برگزار خواهد شد.(تاریخ امتحان Final متعاقباً اعلام می گردد).

5.        رفرنس امتحان ورودی و خروجی بخش کودکان کتابهایmc donald,pinkham,andreasen      می باشد..


د)نمره عملی دانشجویان در بخش کودکان شامل:

v     امتحان ورود به بخش (2نمره) (دانشجویی که موفق به اخذ نمره 4/1 از 2 نگردد از نظر کار عملی دچار مشکل می گردد.)

v     امتحان نهایی بخش (3 نمره )

v     تعداد Requirementها (7 نمره ) (شامل تعداد Requirementهای اعلام شده در بخش)

v     کیفیت کار و Requirement ها (8 نمره ) شامل این موارد است:

1.     کیفیت کار دانشجو

2.     Position  دانشجو و بیمار

3.     چیدمان set

4.     کنترل عفونت

5.     کنترل رفتاری کودک

6.     حضور و غیاب و تأخیر دانشجو

7.     رعایت مسائل اخلاقی و برخورد مناسب با پرسنل و بیماران و اساتید

8.     فعالیت دانشجو در بخش

 ***شایان ذکر است در هنگام درمان بیماران ،دانشجوی محترم مورد پرسش و پاسخ قرار می گیرد.عدم تسلّط کافی بر مباحث تئوریک (مربوط به کارهای عملی) باعث کسر از نمرات فوق و استرداد بیمار از دانشجو خواهد شد.

جدول 1-نمره امتحان ورودی بخش کودکان(2نمره)

تعداد دانشجو      نام دانشجو      تاریخ آزمون       نمره دانشجو از 20        نمره دانشجو از 2  


جدول 2-نمره امتحان OSCB خروجی بخش (3نمره)

تعداد دانشجو      نام دانشجو      تاریخ آزمون      نمره دانشجو از 20        نمره دانشجو از 3 


جدول3-تعداد ریکوارمنت های بخش اطفال  ( (Quality Requirments(7نمره)

       

عملی 1

عملی 2

عملی 3

یک واحدی

دو واحدی

تشکیل پرونده : نامحدود

(حداقل 10مورد)

تشکیل پرونده:نامحدود

(حداقل 3مورد)

پالپوتومی3مورد

6مورد

فلورایدتراپی و آموزش بهداشت: نامحدود (حداقل 10 مورد)

پالپوتومی: 5مورد

ترمیم کلاس  : (II)2مورد

5مورد

فیشورسیلانت / PRR:  5 مورد

ترمیم کلاس I: 2 مورد

SSC :2مورد

حداقل3مورد

ترمیم کلاس  I:  3مورد

ترمیم کلاس  : (II)6مورد

SM :1مورد

حداقل 1مورد

کشیدن دندان شیری قدامی:

3 مورد

SSC : حداقل 2 مورد

کشیدن دندان خلفی:5مورد

10مورد

 

SM:حداقل 1 مورد

پالپکتومی1مورد

2 مورد

 

کشیدن دندان : نامحدود

(حداقل 10مورد)

پالپکتومی پارسیل1مورد

1 مورد

 

فیشورسیلانت/PRR : 3مورد

 

 

 

فلورایدتراپی و آموزش بهداشت: نا محدود  (حداقل 5 مورد)

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تمام پرونده ها بایستی طرح درمان امضاء شده توسط استاد بخش داشته باشند.

 دانشجوبی که بدون طرح درمان کار خود را شروع کند مورد مؤاخذه قرار خواهد گرفت.

درصورت درمان بیمار اورژانس ،بیمار حتماً بایستی پرونده اورژانس کامل شامل تاریخچه پزشکی و دندانپزشکی داشته باشد.

           نام دانشجو:.....................................

          اطفال عملی....................................


جدول 4-کیفیت ریکوارمنت های بخش اطفال (Quality Requirments)  ( 8 نمره، هر مورد 1 نمره)

تعداد روزهای حضور در بخش

کیفیت کار دانشجو

Position

دانشجو و بیمار

چیدمان set

کنترل عفونت

کنترل رفتاری کودک

حضور و غیاب و تاخیر

برخورد مناسب

فعالیت دانشجو

جمع کل نمره

جلسه1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلسه2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلسه3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلسه4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلسه5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلسه6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلسه7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلسه8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0