1. در طول یک ماه چند ساعت می توان تأخیر یا تعجیل داشت؟

  در طول یک ماه به مدت 4 ساعت تاخیر در ورود و یا تعجیل در خروج مانعی ندارد و این تأخیر و تعجیل به عنوان مرخصی ساعتی در نظر گرفته می شود، ولی بیشتر از 4ساعت برای بار اول اخطار کتبی به شخص داده می شود، برای بار دوم اخطار کتبی و ثبت در پرونده، مرتبه سوم کسر 30 درصد حقوق شخص.

   

  2. در طی یک روز چند ساعت از پاس شخصی می توان استفاده کرد؟

  حداکثر زمان استفاده از پاس شخصی در طول یک روز کاری برابر با نصف ساعت کاری در آن روز می باشد، در صورت استفاده بیش از مدت ذکر شده، یک روز مرخصی استحقاقی محاسبه می شود.

   

  3. درطول سال چند ساعت می توان از پاس شخصی استفاده کرد؟

  در طول یک سال به مدت 12 روز کاری می توان از مرخصی ساعتی استفاده کرد. 

   

  4. مرخصی استفاده شده تاکنون چند روز است؟

  کارکنان قراردادی، رسمی و طرحی،  برای مشاهده مرخصی استفاده شده خود می توانند از طریق سامانه خدمات الکترونیک به آدرس :  /http://karkonan.qums.ac.ir
  رفته و پس از وارد کردن نام کاربری و رمز عبور خود، سامانه تردد هر اطلاعاتی در مورد مرخصی های روزانه، ساعتی، پاس شخصی و ..... را دریافت کنند.

  5. مرخصی کارکنان تاپایان سال چند روز است؟

  هر یک از کارکنان قراردادی و رسمی در طول سال می توانند به مدت یک ماه (30 روز ) از مرخصی خود استفاده کنند.

   


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0