معرفی بخش تشخیص بیماریهای دهان و دندان

  در این بخش معاینه کاملی از دهان و دندان بعمل آمده و پس از تشخیص بیماریهای مختلف دهان و دندان، برای بیمار تشکیل پرونده داده می شود و بیمار به بخش مربوطه ارجاع داده می شود.
  تشکیل پرونده بیمار، درج شماره پرونده، نوبت دهی و راهنمایی مراجعه کنندگان مربوط به واحد تریاژ دانشکده می باشد. بیماران در مرحله ی اول به این بخش مراجعه می کنند. تا زمانی که در این بخش تشکیل پرونده نداده باشند در بخشهای دیگر پذیرش نمی شوند.
    در بخش تشخیص دو نوع پرونده سازی داریم:
   
  1. پرونده ی کلی برای تمامی بخشها
  2. پرونده ی اورژانس برای بیمارانی که به صورت اورژانس و برای یک درمان خاص مراجعه می کنند.
    پس از تشکیل پرونده و معاینه توسط دانشجویان زیر نظر اساتید بخش، بیمار راهنمایی و به بخشهای مربوطه ارجاع داده می شود.

   


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0