امکان دسترسی اساتید و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و تکمیلی به برخی از سایت‌های علمی و پژوهشی ازطریق اینترنت دانشگاه (قابل استفاده در داخل و خارج دانشگاه)  

       

                                                    


  لینک نحوه ساخت اتصال VPN
   

   
      

   

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0