جراحی دهان، فک و صورت

رشته جراحی دهان،فک و صورت شاخه ای از علم دندانپزشکی است. حیطه اصلی فعالیت این بخش  شامل تشخیص و درمان جراحی ،غیر جراحی و جانبی بیماری ها، ضایعات، صدمات، ناهنجاری ها و نواقص زیبایی و مادرزادی و اکتسابی نسج نرم و سخت ناحیه دهان،فک و صورت می باشد و در حیطه های مطرح شده دارای فعالیت های آموزشی نظری و عملی جهت دانشجویان دکترای تخصصی و عمومی و همچمین فعالیت های پژوهشی می باشد.


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0