آدرس: قزوین، بلوار شهید باهنر، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده دندانپزشکی 


  توجه: ورود به کلینیک از طریق درب مستقیم دانشکده، نزدیک به خوابگاه دانشجویی صورت می‌گیرد. 

   


  تلفن کلینیک ویژه:   3 - 02833353061        


   فاکس:   02833353066 


  کدپستی:  59811 - 34157
   


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0