معرفی مسئول دفتر ریاست دانشکده

   نام و نام خانوادگی: فاطمه رضایی سارسری
   سمت: مسئول دفتر ریاست
   مدرک تحصیلی: دیپلم
   شرح وظایف: -
   تلفن تماس: مستقیم: 02833353064 و 02833530083
    داخلی: 201 - 202
   نمابر: 02833353066
   رایانامه:  -

   
   
   

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0