بخش پروتزهای دهان، فک و صورت:


   به هر قطعه مصنوعی و ساخته شده توسط انسان که جایگزین بافت و یا اندام طبیعی از دست رفته بیمار گردد «پروتز» می‌گویند. اگر تعداد معدودی از دندان‌ها از دست رفته و نوسط تعداد معدودی دندان مصنوعی جایگزین شوند به این نوع پروتز «پارسیلPartial»  یا  «جزیی» و اگر تمام دندان‌ها از دست رفته باشند و با یک مجموعه کامل مصنوعی جایگزین شوند به آن پروتز «کامل Complete» گقته می‌شود. اگر پروتز ساخته شده به دندان بچسبد و قابل حرکت دادن و بیرون آوردن از دهان توسط بیمار نباشد به آن پروتز «ثابت Fix» گقته شده و اگر قابل گذاشت و برداشت توسط بیمار باشد، به آن پروتز «متحرکRemovable» می‌گویند. متخصصين پروتز‌هاي دنداني فكي قادرند حتي اجزاي مختلف صورت بيمار كه توسط ضربه يا بيماري از دست رفته باشد را نيز جايگزين نمايند. 

   
   

   

       مشخصات کارکنان این بخش:

   
   

                                        مسئول بخش: ............... 


                                   تلفن تماس:  33353061-3  ،  داخلی 242

   

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0