* درخصوص مدارک دانش‌آموختگان دانشگاه‌های معتبر خارج از کشور همچنین ادامه تحصیل رشته‌های علوم پزشکی در دانشگاه‌های معتبر خارج از کشور 


    6.0.15.0
    گروه دورانV6.0.15.0