بخش دولتی دانشکده دندانپزشکی از ساعت 7:30 صبح لغایت 12 ظهر به مراجعه کنندگان محترم خدمات ارائه می‌دهد.
   
  در ضمن بخش دولتی دانشکده دندانپزشکی طرف قرارداد با بیمه‌های خدمات درمانی و تامین اجتماعی می‌باشد.

   

  تعرفه‌های دولتی دندانپزشکی شامل موارد زیر می‌باشد:

   

   تعرفه‌های بخش تشخیص

   

   ویزیت دندانپزشکان  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0