نام و نام خانوادگی گروه آموزشی و
  نوع تخصص
  مرتبه علمی سمت پست الکترونیک آکادمیک سوابق علمی-پژوهشی لینک سامانه پژوهان  عکس 
  دکتر مهرک امجدی پروتزهای دندانی استادیار هیأت علمی m.amjadi@qums.ac.ir CV لینک پژوهان
  دکتر پروین امینی جراحی فک،دهان و صورت استادیار هیأت  علمی p.amini@qums.ac.ir CV
  لینک پژوهان
   
  دکتر شیما آاعلایی پروتزهای دندانی دانشیار هیأت علمی shaaalayee@qums.ac.ir CV
  لینک پژوهان
   
  دکتر فائزه آزموده آسیب شناسی استادیار هیأت علمی fazemodeh@qums.ac.ir CV
  لینک پژوهان
   
  دکتر پرویز پدیسار ارتودانتیکس دانشیار هیأت علمی ppadisar@qums.ac.ir CV
  لینک پژوهان
   
   
  دکتر مریم تفنگچی‌ها رادیولوژی دهان و دندان استاد هیأت علمی mtofangchiha@qums.ac.ir CV
  لینک پژوهان
   
  دکتر آزاده زینب تی تی دژ آسیب شناسی دهان استادیار هیأت علمی a.titidej@qums.ac.ir CV
  لینک پژوهان
   
   
  دکتر داود جمشیدی اندودانتیکس استادیار هیأت علمی djamshidi@qums.ac.ir CV
  لینک پژوهان
   
   
  دکتر فرشید رایتی جراحی فک،دهان و صورت استادیار هیأت علمی frayati@qums.ac.ir CV
  لینک پژوهان
   
  دکتر نفیسه رحمانی ارتودانتیکس استادیار هیأت علمی n.rahmani@qums.ac.ir CV
  لینک پژوهان
   
   
  دکتر مرجان رحمنی دندانپزشکی ترمیمی استادیار هیأت علمی m.rahmani@qums.ac.ir CV
  لینک پژوهان
   
  دکتر راحله ستایش‌راد ارتودانتیکس استادیار هیأت علمی r.setayeshrad@qums.ac.ir CV
  لینک پژوهان
   
   
  دکتر حمیدرضا سلیمانی مهر پروتزهای دندانی استادیار هیأت علمی h.soleimanimehr@qums.ac.ir CV
  لینک پژوهان
   
  دکتر مریم شیرازی ارتودانتیکس استادیار هیأت علمی m.shirazi@qums.ac.ir CV
  لینک پژوهان
   
   
  دکتر مامک عادل اندودانتیکس استادیار هیأت علمی madel@qums.ac.ir CV
  لینک پژوهان
   
   
  دکتر فرنوش فلاح‌زاده دندانپزشکی ترمیمی استادیار هیأت علمی fhfallahzadeh@qums.ac.ir CV
  لینک پژوهان
   
   
  دکتر مریم قمری اندودانتیکس استادیار هیأت علمی m.ghamari@qums.ac.ir CV
  لینک پژوهان
   
   
  دکتر آیدا کارآگاه جراحی فک،دهان و صورت استادیار هیأت علمی - CV
  لینک پژوهان
   
   
  دکتر مهتاب سمیعی‌فر پریودنتولوژی استادیار
  هیأت علمی
   
      لینک پژوهان  
  دکتر محمد جواد کرمشاهی پریودنتولوژی استادیار
  هیأت علمی
   
      لینک پژوهان
  دکتر سحر رفیعی چوکامی پریودنتولوژی استادیار
  هیأت علمی
   
      لینک پژوهان  
  دکتر امید مرتضایی ارتودانتیکس استادیار هیأت علمی o.mortezaei@qums.ac.ir CV
  لینک پژوهان
   
   
  دکتر آسیه مظفری پریودنتولوژی استادیار هیأت علمی amozaffari@qums.ac.ir CV
  لینک پژوهان
   
  دکتر معصومه میرکشاورز  آسیب شناسی استادیار هیأت علمی - CV
  لینک پژوهان
   
   
  دکتر فائزه میرمیران پریودنتولوژی استادیار هیأت علمی f.mirmiran@qums.ac.ir CV
  لینک پژوهان
   
   
  دکتر محمدرضا ناصح پریودنتولوژی استادیار هیأت علمی mnaseh@qums.ac.ir CV
  لینک پژوهان
   
   
  دکتر فهیمه نوری دندانپزشکی ترمیمی استادیار هیأت علمی f.nori@qums.ac.ir CV
  لینک پژوهان
   
   
  دکتر آنیتا ابراهیمی خانقاه دندانپزشکی اطفال استادیار هیأت علمی a.ebrahimi@qums.ac.ir CV
  لینک پژوهان
   
   
  دکتر مهسا اصفهانی بیماریهای دهان و تشخیص استادیار هیأت علمی mesfehani@qums.ac.ir CV
  لینک پژوهان
   
   
  دکتر نگار بارجینی پروتزهای دندانی استادیار هیأت علمی - CV
  لینک پژوهان
   
   
  دکتر رقیه بردال رادیولوژی استادیار هیأت علمی rbardal@qums.ac.ir CV
  لینک پژوهان
   
   
  دکتر مرجان بلبلیان اندودانتیکس استادیار رئیس دانشکده mbolbolian@qums.ac.ir CV
  لینک پژوهان
   
  دکتر الهام توکلیان اردکانی دندانپزشکی اطفال استادیار هیأت علمی - CV
  لینک پژوهان
   
   
  دکتر پژمان جانباز آسیابر جراحی فک،دهان و صورت استادیار هیأت علمی p.janbaz@qums.ac.ir CV
  لینک پژوهان
   
   
  دکتر علی کریم‌خانی دندانپزشکی اطفال استادیار
  هیأت علمی
   
      لینک پژوهان  
  دکتر ندا حاج حسنی اندودانتیکس استادیار هیأت علمی nhajhassani@qums.ac.ir CV
  لینک پژوهان
   

  دکتر مریم عیسی‌زاده
   
  رادیولوژی استادیار هیأت علمی     لینک پژوهان  
  دکتر محمد جعفری فرشمی پریودنتولوژی استادیار
  هیأت علمی
   
      لینک پژوهان  
  دکتر زهره استکی دندانپزشکی کودکان 
  استادیار
   
  هیأت علمی     لینک پژوهان  
  دکتر بهاران رنجبر امیدی دندانپزشکی ترمیمی استادیار هیأت علمی b.ranjbar@qums.ac.ir CV
  لینک پژوهان
   
   
  دکتر فاطمه رئوفی‌نژاد دندانپزشکی ترمیمی استادیار هیأت علمی - CV
  لینک پژوهان
   
   
  دکتر
  علی سینا ابراهیم ادهمی
   
  پروتزهای دندانی استادیار هیأت علمی     لینک پژوهان  
  دکتر
  محمدرضا امینی 
   
  پروتز های دندانی  - -     لینک پژوهان  
  دکتر مریم شکری مژدهی دندانپزشکی اطفال استادیار هیأت علمی - CV
  لینک پژوهان
   
   
  دکتر علی طیبی ارتودانتیکس استادیار هیأت علمی atayebi@qums.ac.ir CV
  لینک پژوهان
   
   
  دکتر مهرناز علی خاصی آسیب شناسی استادیار هیأت علمی malikhasi@qums.ac.ir CV
  لینک پژوهان
   
   
  دکتر زهرا علیزاده بیماریهای دهان و تشخیص استادیار هیأت علمی - CV
  لینک پژوهان
   
   
  دکتر ایلیاد غفارلو پروتزهای دندانی استادیار هیأت علمی - CV
  لینک پژوهان
   
   
  دکتر پریسان غلامین پریودنتولوژی استادیار هیأت علمی p.gholamin@qums.ac.ir CV
  لینک پژوهان
   
   
  دکتر سیف‌اله یوسفی دندانپزشک عمومی -
  -
   
      لینک پژوهان  
  دکتر کیانا قنادان دندانپزشکی ترمیمی استادیار هیأت علمی k.ghanadan@qums.ac.ir CV
  لینک پژوهان
   
   
  دکتر سارا ملکی کامبخش دندانپزشکی اطفال استادیار هیأت علمی smaleki@qums.ac.ir CV
  لینک پژوهان
   
   
  دکتر مهدیه زرآبادی‌پور بیماریهای دهان و تشخیص استادیار هیأت علمی mzarabadipour@qums.ac.ir CV
  لینک پژوهان
   
   
  دکتر
  شهرزاد صدر حقیقی
   
  پروتزهای دندانی استادیار هیأت علمی     لینک پژوهان  
  دکتر سارا  یوسفی‌نیا ارتودانتیکس استادیار هیأت علمی s.yousefinia@qums.ac.ir CV
  لینک پژوهان
   
   
  دکتر سولماز حیدری دندانپزشکی ترمیمی استادیار
  هیأت علمی
   
      لینک پژوهان  
  دکتر راضیه جباریان  دانپزشکی کودکان  استادیار
  هیأت علمی
   
      لینک پژوهان  
  دکترسولمازمحمدزاده قاسمی دانپزشکی ترمیمی  استادیار
  هیأت علمی
   
      لینک پژوهان  
  دکترفرهاد ابوترابی اندودانتیکس  استادیار
  هیأت علمی
   
      لینک پژوهان  
  دکترمعصومه رمضانی اندودانتیکس  استادیار
  هیأت علمی
   
      لینک پژوهان  

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0