قابل توجه اساتید محترم

    از این ترم به بعد حضور و غیاب دانشجویان توسط سیستم سما به آدرس http://sama.qums.ac.ir   صورت  می گیرد  و نیازی به وجود لیست حضور و غیاب  در کلاس نمی باشد.

    فایل آموزشی  راهنمای جامع سما ویژه اساتید


    جهت رفع مشکلات خود در این زمینه به کارشناسان کامپیوتر دانشکده مراجعه نمایید.


    6.0.20.0
    گروه دورانV6.0.20.0