فرم‌ها و آیین‌نامه‌های دانشکده دندانپزشکی که به‌صورت الکترونیک و غیرالکترونیک تهیه شده‌اند، برای دسترسی به موارد مذکور، روی تصاویر زیر کلیک نمایید:

     

       

     


    6.0.20.0
    گروه دورانV6.0.20.0