باتوجه به لزوم یکسان‌سازیaffiliation  دانشگاه در ارزشیابی سالانه وزارت متبوع و ضمن تشکر از همه اساتید و محققین محترم نسبت به تعهد در درج صحیح آدرس (Affiliation) در مقالات و سایر تولیدات علمی، به نکات زیر تأکید می‌شود:
  ذکر آدرس غلط دانشگاه در مقالات، باعث اُفت کاذب جایگاه علمی دانشگاه در رتبه بندی‌های ملی و بین‌المللی می‌شود.
   مقاله‌ای که فاقد آدرس صحیح دانشگاه باشد، برای نویسنده و دانشگاه متبوع وی مشکلاتی را از نظر استفاده از مزایای آن ایجاد خواهد نمود.  
  لذا موکداً از همه عزیزان تقاضا می‌شود، همواره آدرس دانشگاه را در مقالات لاتین فقط و فقط،

  به‌صورت Qazvin University of Medical Sciences,Qazvin,Iran
  و در مقالات فارسی به‌صورت دانشگاه علوم پزشکی قزوین درج نمایند.
  بدیهی است ذکر نام گروه، بیمارستان، دانشکده و مرکز تحقیقات همانند گذشته می‌باشد.
  به‌‌عنوان مثال:
  مرکز تحقیقات بیماری‌های متابولیک دانشگاه علوم پزشکی قزوین
  Metabolic Diseases Research Center,Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran
  مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
  Cellular and Molecular Research Center,Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran

         


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0