بی‌شک انجام پژوهش و فعالیت‌های تحقیقاتی نقش مهم و اساسی در توسعه در زمینه اجتماعی، اقتصادی، بهداشت و درمان دارا می‌باشد. در همین راستا معاونت پژوهشی دانشکده دندانپزشکی قزوین با تکیه بر سیاست‌های کلی دانشگاه علوم پزشکی قزوین و وزارتخانه متبوع استراتژی‌های پژوهشی مشخصی را برای ارتقاء سطح کیفی پژوهش اعضای محترم هیأت علمی دستیاران و دانشجویان ارائه می‌نماید.


  اهم فعالیت ها و وظایف معاونت پژوهشی دانشکده

  1.  سیاست گذاری فعالیت های پژوهشی و تعیین استراتژی پژوهشی دانشکده

  2.  ارتقاء و توسعه فعالیت و امکانات پژوهشی گروه های آموزشی

  3.  تعیین اولویت های پژوهشی گروه های آموزشی

  4.  بررسی و ثبت موضوع پایان نامه های دانشجویی- دستیاری

  5.  انجام مراحل تصویب طرح های تحقیقاتی پایان نامه ای و غیر پایان نامه ای از ابتدا تا تصویب  نهایی طرح (ارسال طرح جهت داوری، برگزاری جلسات شورای پژوهشی جهت بررسی و تصویب طرح، ارسال طرح به معاونت پژوهشی دانشگاه)

  6.   انجام امور مربوط به برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه ها

  7.   فراهم سازی مقدمات و بستر مناسب جهت مطلوبتر شدن فعالیت های پژوهشی

  8.   افزایش توانمندسازی اساتید در حیطه پژوهش و انتشار مقالات علمی

  9.  برگزاری کارگاه های پژوهشی به صورت مستمر

  10.   به کارگیری سیستم تشویق و ترغیب اعضای هیأت علمی برای انجام فعالیت های پژوهشی

  11.   پیگیری مکاتبات اداری و اطلاع رسانی آئین نامه ها، خط مشی و مصوبات شورای پژوهشی دانشگاه

  12.   گردآوری مقالات اعضای هیأت علمی دانشکده

  16.   انجام امور مربوط به تهیه فرم، ورود اطلاعات مقالات چاپ شده و ارسال آن به  معاونت پژوهشی دانشگاه

  17.   نظارت بر فعالیت های کمیته تحقیقات دانشجویی


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0