زمان عضویت در کتابخانه؟

   پاسخ:  با شروع سال تحصیلی دانشجویان جدیدالورود ازطریق وب سایت و یا حضوری، با در دست داشتن مدارک ذکر شده در قسمت مستندات به کتابخانه دانشکده مراجعه نمایند.

    


    


   6.0.20.0
   گروه دورانV6.0.20.0