برنامه حضور اساتید در بخش‌های درمانی:

     

       
    برنامه حضور اساتید گروه ارتو    برنامه حضور اساتید گروه اندو   

    6.0.20.0
    گروه دورانV6.0.20.0