تعرفه‌های بخش تشخیص سال 1398 :

  نام فعاليت

  نرخ بيمه اصلي

  نام گروه

  طرح درمان آموزشي ( دولتي)

  55000

  بيماري‌هاي دهان و دندان (آموزشي دولتي)

  نمونه‌برداري ضايعه آموزشي (دولتي)

  200000

  بيماري‌هاي دهان و دندان (آموزشي دولتي)

    


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0