برنامه ملاقات عمومی با مسئولین دانشکده دندانپزشکی

    نام و نام خانوادگی

   سمت

  روز ملاقات

  ساعت ملاقات

  مکان ملاقات

  اطلاعات کاملتر

   دکتر مرجان بلبلیان

  رئیس دانشکده 

  سه شنبه ها

  9 صبح تا 12 ظهر

  درب اصلی دانشکده دندانپزشکی، دفتر ریاست دانشکده

  معرفی کامل

  دکتر ندا حاجی حسنی

  معاون آموزشی دانشکده

  هر روزهفته بجز 2 و 3 شنبه ها

  9 صبح تا 12  ظهر

  درب اصلی دانشکده دندانپزشکی، دفتر ریاست دانشکده

  معرفی کامل

  مجتبی گلناری

  معاون اداری-مالی

  هر روز هفته

  10 صبح  تا 12 ظهر

  درب اصلی دانشکده دندانپزشکی، دفتر ریاست دانشکده

  معرفی کامل

  دکتر مریم تفنگچی ها

  معاون پژوهشی

  هر  روزهفته بجز 2 شنبه ها

  12 ظهر تا 1 بعد از ظهر

  درب اصلی دانشکده دندانپزشکی، دفتر ریاست دانشکده

  معرفی کامل

  زهرا مددخانی

  معاون فرهنگی

  هر روز هفته

  9 صبح تا 1 بعد از ظهر

  درب اصلی دانشکده دندانپزشکی، ابتدای ورودی راهرو،  اتاق معاون فرهنگی

  معرفی کامل


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0